Više o Obnovi u Duhu Svetom / O nama

Obnova u Duhu Svetomu u Zagrebačkoj Nadbiskupiji

O nama

Obnova u Duhu Svetomu započinje sa svojim organiziranim radom godine 2002.

Na samim počecima formirana je Koordinacija u koju su ušli duhovnici i voditelji molitvenih zajednica.

Godine 2004. Obnova u Duhu registrirana je u Ured za pokrete i udruge Zagrebačke Nadbiskupije, te je aktivno sudjelovala u Predsinodskim raspravama. Godine 2005. sastavljene su Teološko pastoralne smjernice za naše molitvene zajednice. Godine 2008 doneseni su Statuti Obnove. Formirano je Malo vijeće pokreta kao tijelo koje priprema sastanke za Koordinaciju te izvršava njezine ciljeve, plan rada i druge projekte.

Na jesen 2010. Obnova se je predstavila u Pastoralnom institutu u Zagrebu u okviru predstavljanja Pokreta i udruga Zagrebačke nadbiskupije. Iste godine Obnova je organizirala susret svih molitvenih zajednica Hrvatske na kojoj su bili gosti predsjednica i direktor ICCRS-a

Unazad nekoliko godina duhovnici i voditelji molitvenih zajednica sudjelovali su na duhovnim obnovama širom Europe. Između ostalog, nastala je dobra suradnja s Talijanskom Obnovom u Duhu, neki voditelji pohađali su tečajeve formacije koje su držali članovi austrijske „Europske mreže zajednica“, a neki drugi članovi redovito sudjeluju na međunarodnim susretima formacije koje organizira ured Međunarodne Katoličke karizmatske službe – ICCRS u Rimu.

Molitvene zajednice pripadaju tipu okupljanja pod imenom "Zajednice duhovno-molitvenih pokreta", koje se navode u dokumentu „Župna kateheza u obnovi župne zajednice“.

Na razini nadbiskupije zagrebačke Obnova u Duhu sudjeluje redovito na mjesečnim susretima Ureda za pokrete i udruge u osobi koordinatora Damira Zukan. Obnova u Duhu surađuje s biskupskim vikarom za laike dr. Tomislavom Markićem.

U nadbiskupiji djeluje 17 molitvenih zajednica s oko petstotinjak članova i osam duhovnika. Svake godine organizira se za nove članove „Seminar novoga života u Duhu“. Radi se o jednotjednim susretima koji vjernicima nude temeljnu katehezu o petnaestak velikih tema naše vjere. Nakon završenog seminara svaka osoba prima molitvu za novi izljev Duha Svetoga koja obnavlja njezin sakramentalni život i tako postaje aktivni član molitvene zajednice.

Molitvene zajednice se sastaju na župama i u samostanima.

Koordinator Obnove je Damir Zukan, a duhovnik o. Zdravko Barić, SMM

IZDVAJAMO:

Ciljevi obnove u Duhu Svetome:

  1. jačanje zrelog i trajnog osobnog obraćenja Isusu Kristu;
  2. jačanje odlučne osobne otvorenosti prema osobi, prisutnosti i sili Duha Svetoga;
  3. poticati prihvaćanje i korištenje duhovnih darova - karizmi - ne samo u karizmatskom pokretu, već i u široj Crkvi;
  4. jačati trajan rast u svetosti kroz ispravno uključenje navedenih karizmatskih naglasaka u puninu života Crkve;
  5. jačati djelo evangelizacije osluškujući poticaje Duha Svetoga