Podaj sve, i pronaći ćeš Sve

Svakodnevna razmatranja i molitve

Uzmi za uzor čistu i bezinteresnu ljubav našeg Gospodina kojeg ljubiš. On se bez pridržaja odrekao samoga sebe za tebe. Da li ti i dalje želiš imati podijeljeno srce?... Želiš li se samo napola predati čistoj Ljubavi? Bog će te očuvati od takve nesreće! Od danas pa nadalje, ne, nema više traženja samoga sebe, nema više ponosa, privatnih interesa, okupiranosti samim sobom. Podaj sve, i pronaći ćeš Sve. Prouči na koje načine najviše tražiš samoga sebe i tako ćeš moći iskorijeniti ove sklonosti bez ikakvog oklijevanja. Na poseban način, izbjegavaj govoriti i razmišljati o sebi i time zaokupljati druge; pruži svojim bližnjima brigu, pažnju i nježnost koju ćeš uskratiti sebi. Sve u svemu i nadasve, misli često na Isusa, razgovaraj s Njim, ljubi Ga svim srcem kako bi čista ljubav postala tvoj život.
Gospodine, udijeli mi serafsku ljubav da te mogu žarko i bezgranično ljubiti!

(Karmelićanke BSI)